Nomas noteikumi

MOBILĀS PACĒLĀJTEHNIKAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS/NOMAS LĪGUMS

1. Līguma priekšmets.

1.1. AMBER CRANES SIA (turpmāk tekstā – Sabiedrība) nodod, bet Klients par iepriekš norunātu un viņam zināmu

nomas maksu saņem lietošanā Sabiedrības rīcībā esošo Mobilās pacēlājtehnikas vienību un tās inventāru

(turpmāk tekstā – Tehnika).

1.2. Sabiedrība var sniegt Klientam arī citus pakalpojumus, kas saistīti ar iznomātās Tehnikas transportēšanu,

uzstādīšanu, operēšanu, konsultāciju sniegšanu u.c. (turpmāk tekstā - Pakalpojumi), par ko Sabiedrība un Klients

vienojas atsevišķi, nepieciešamības gadījumā noslēdzot atsevišķu līgumu par pakalpojumu sniegšanu.

1.3. Klients saprot, ka Tehnika, Līguma izpratnē un saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ir

bīstamā tehnika.

2. Nomas termiņš.

2.1. Tehnika Klienta lietošanā tiek nodota uz laiku, kas apstiprināts Līgumā.

2.2. Nomas dienas ir visas dienas, kas norādītas šajā Līgumā.

3. Nomas maksa un maksa par Pakalpojumiem.

3.1. Nomas maksa neietver maksu par Sabiedrības sniegtajiem Pakalpojumiem. Maksa par Pakalpojumiem tiek

noteikta atsevišķi.

3.2. Ja Līguma slēgšanas brīdī Sabiedrība un Klients nav vienojušies par nomas galējo termiņu, Klients maksā

nomas maksu par Līgumā norādīto lietošanas laiku, kā arī par dīkstāves laiku.

3.3. Nomas maksu un maksu par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem Klients pārskaita uz Sabiedrības

norēķinu kontu kredītiestādē Sabiedrības izrakstītā rēķinā norādītajā termiņā, ja atsevišķā līgumā nav norādīts

cits nomas maksas samaksas termiņš.

3.4. Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji mainīt nomas maksu vai maksu par sniegtajiem pakalpojumiem:

3.4.1. nodokļu, nodevu vai citu maksājumu valsts vai pašvaldības budžetā izmaiņu gadījumā;

3.4.2. inflācijas vai cenu indeksācijas gadījumā;

3.4.3.valsts pārvaldes iestāžu tiesību aktu, kas aizskar Sabiedrības intereses, pieņemšanas, grozīšanas, spēkā

stāšanās un spēka zaudēšanas gadījumā;

3.4.4. citos gadījumos, iepriekš par to brīdinot Klientu.

3.5. Ja Klients kavē šajā Līgumā noteikto maksājuma termiņu un/vai neveic maksājumu pilnā apmērā vairāk nekā

5 (piecas) kalendārās dienas, Klients maksā Sabiedrībai soda naudu 0.1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā

no rēķina pilnās summas par katru nokavēto kalendāro dienu. Samaksātā summa vispirms tiek ieskaitīta soda

naudas dzēšanai.

3.6. Klientam ir tiesības iesniegt pretenziju Sabiedrībai par rēķina pamatotību 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc

rēķina izrakstīšanas. Ja Klients nav cēlis pretenziju Sabiedrībai par rēķina pamatotību 14 (četrpadsmit) dienu laikā

pēc rēķina izrakstīšanas, uzskatāms, ka Klients ir akceptējis rēķinu.

4. Sabiedrības tiesības un pienākumi.

4.1. Sabiedrība pirms, kā arī pēc Tehnikas nodošanas Klienta lietošanā ir tiesīga pieprasīt visu to interesējošo

informāciju par Klientu, kā arī darbiem objektā.

4.2. Gadījumā, ja nomas laikā Tehnika tiek bojāta vai kā citādi tiek apdraudēta tās drošība (nesankcionēts darbs

pie elektrolīnijām, Sabiedrībai netika ziņots par pazemes komunikācijām utt.), Klients par saviem līdzekļiem

kompensē zaudējumus, kas Sabiedrībai vai trešajām personām radušies šajā sakarā.

4.3. Sabiedrībai pirms, kā arī pēc Tehnikas nodošanas Klientam ir tiesības iepazīties ar Tehnikas lietošanas vietu

un pārbaudīt, vai tā atbilst darba un tehnikas drošības noteikumiem, kā arī prasīt, lai tiek novērstas norādītās

nepilnības.

4.4. Sabiedrība ir tiesīga nekavējoties lauzt Līgumu, ja Klients nepilda Līguma saistības. Šāda Līguma laušana

neatbrīvo Klientu no Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā Sabiedrībai nav pienākums atlīdzināt Klientam

jebkādus šajā sakarā radušos zaudējumus.

4.5 .Līguma laušana attiecas arī uz nosacījumu, ja pret Klientu ir ierosināta maksātnespējas lieta.

4.6. Sabiedrība nav atbildīga par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies Klientam vai trešajām

personām Tehnikas lietošanas (arī dīkstāves) laikā, ja vien šie zaudējumi nav radušies Sabiedrības vainas dēļ.

4.7. Sabiedrībai jārūpējas par to, lai Tehnika būtu nodrošināta ar nepieciešamo enerģiju, smērvielām, ikdienas

nepieciešamo apkopi, ja vien atsevišķā līgumā nav norādīts savādāk. Klientam jāsedz visi pārējie izdevumi, kādi

nepieciešami Tehnikas normālai darbībai tās lietošanas (nomas) laikā.

 

5. Klienta tiesības un pienākumi.

5.1. Tehnikas nomas laikā Klienta pienākums ir izmantot tikai un vienīgi Sabiedrības piedāvāto Tehnikas

operatoru pakalpojumus, kas saistīti ar Tehnikas lietošanu.

5.2. Klients apņemas ievērot Tehnikas lietošanas un drošības instrukcijas un to lietošanas procesā ievērot

vislielāko rūpību. Gadījumā, ja Tehnikas bojājums ir radies Klienta vainas dēļ, Tehniku lietojot neatbilstoši

lietošanas instrukcijām un/vai neievērojot pienācīgu rūpību, Klients atlīdzina Sabiedrībai visus šajā sakarā

radušos zaudējumus

5.3. Klienta pienākums ir nekavējoties sniegt Sabiedrībai interesējošo informāciju sakarā ar darbu veikšanu

objektā.

5.4. Klients nav tiesīgs bez Sabiedrības rakstiskas piekrišanas nodot Tehniku tālāk lietošanā trešajām personām.

5.5. Tehnikas nomas laikā par Tehnikas drošību ir atbildīgs Klients, ja vien drošība netiek pārkāpta Sabiedrības

vainas dēļ.

5.6. Gadījumā, ja pret Klientu tiek ierosināta maksātnespējas lieta, Klienta pienākums ir nekavējoties par to

rakstiski brīdināt Sabiedrību, pretējā gadījumā Klients vai Klienta pārstāvis, kas parakstījis šo Līgumu, personīgi,

kā fiziskā persona, atlīdzina Sabiedrībai visus šajā sakarā nodarītos zaudējumus.

5.7. Klientam ir jānodrošina Sabiedrības piekļūšana Tehnikas lietošanas vietai, ja Sabiedrība vēlas iepazīties ar

tās lietošanas apstākļiem un tehnisko stāvokli, kā arī lai nodrošinātu iespēju Tehnikas remonta veikšanai.

5.8. Klients ir atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies Sabiedrībai vai trešajām personām

Tehnikas lietošanas (arī dīkstāves) laikā, ja vien šie zaudējumi nav radušies Sabiedrības vainas dēļ.

6. Citi nosacījumi.

6.1. Gadījumā, ja pakalpojumu sniegšana/noma notiek ārpus Latvijas Republikas robežām, Klients informē

Sabiedrību par attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem darba un vides aizsardzības jomā.

6.2. Ja Klientam pastāv no citiem līgumiem izrietošās nenokārtotās līgumsaistības attiecībā uz Sabiedrību,

Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji atteikties no līgumsaistību pildīšanas šī Līguma ietvaros vai arī pieprasīt no Klienta

100% (viens simts procenti) priekšapmaksu par tehnikas nomu jeb pakalpojumu sniegšanu. Sabiedrībai nav

pienākums atlīdzināt Klientam vai trešajām personām jebkāda veida zaudējumus gadījumā, ja Klients neapmaksā

šādu priekšapmaksas rēķinu, kā rezultātā Sabiedrība atsakās no līgumsaistību izpildes.

6.3. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu,

likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas

likumdošanu, latviešu valodā.

6.4. Klienta reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja Klients tiek

reorganizēts Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Klienta tiesību pārņēmējam.

6.5. Klienta pārstāvis, kurš paraksta Līgumu, ar savu parakstu apliecina, ka ir tiesīgs pārstāvēt Klientu un kā fiziska

persona apņemas atbildēt par visām Līgumā norādītajām saistībām, ja kāda iemesla rezultātā tomēr tiktu

konstatēts, ka persona, kura Klienta vārdā parakstījusi Līgumu, nav bijusi tiesīga pārstāvēt Klientu.

6.6. Klients, parakstot Līgumu, ir atbildīgs par viņa sniegtās informācijas pareizību un patiesumu un apņemas

atlīdzināt visus zaudējumus, kas rodas Sabiedrībai vai trešajām personām nepatiesas vai nepilnīgas informācijas

sniegšanas rezultātā.

6.7. Klients apliecina, ka viņam ir saprotams Līguma saturs un nozīme un viņš Līgumu atzīst par pareizu un

abpusēji izdevīgu.

6.8. Līgums ir saistošs kā Sabiedrības, tā arī Klienta tiesību un saistību pārņēmējiem.

6.9. Grozījumi un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti Sabiedrībai un Klientam rakstiski vienojoties. Šajos

gadījumos rakstiska vienošanās tiek pievienota Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

6.10. Līguma punkti ir spēkā tiktāl, cik tie nav pretrunā ar Sabiedrības un Klienta starpā noslēgtā Sadarbības

līguma punktiem.

6.11. Visos Līgumā neatrunātajos jautājumos Sabiedrība un Klients vadīsies saskaņā ar Līguma parakstīšanas brīdī

spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem.