Privātuma politika

Privātuma politika

1. Ievads AMBER CRANES , SIA (turpmāk – Pārzinis), interneta vietnē www.ambercranes.eu (turpmāk

– Vietne) veic tādu personas datu apstrādi, kuri ir iegūti no datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk –

Lietotājs).

Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāju tiesības uz

personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un

padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un

datu apstrādes jomā.

Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku, ar mērķi sniegt Lietotājam Regulā

paredzēto informāciju.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs

sniedz personas datus (Vietnē, papīra formātā, klātienē, vai telefoniski).

Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi

pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.

 

2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

 

SIA "AMBER CRANES"

PVN maksātāja Nr.: LV40203151144

Juridiskā adrese: Hospitāļu iela 2-10, Rīga, LV-1013, Latvija

Banka: SEB Bank AS

SWIFT: UNLALV2X

IBAN: LV67UNLA0055000703501

Banka: AS "Citadele Bank"

SWIFT: PARXLV22

IBAN: LV80PARX0023779450001

Kontakttālrunis: +371 20333016; info@ambercranes.eu

3. Personas datu apstrādes nolūki, kā arī apstrādes juridiskais pamats

 

Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz savus personu datus, telefoniski, izmantojot Vietnes kontaktformas, e-

pastu vai cita veida pastu, mēs saglabājam un izmantojam šo informāciju, lai izpildītu vai noslēgtu

 

attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu, tai skaitā, klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai un

noslēgšanai; pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei); klientu apkalpošanai; iebildumu

izskatīšanai un apstrādei; klientu lojalitātes celšanai; maksājumu un norēķinu administrēšanai; parādu

atgūšanai un piedziņai; faktu pierādīšanai, mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai; biznesa

plānošanai un analītikai; plānošanai un uzskaitei. Tāpat, mēs šos datus apstrādāsim informācijas

sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos

noteiktajos gadījumos un apjomā.

Datu apstrādes tiesiskais pamati ir līguma noslēgšanai un izpildei, normatīvo aktu izpildei, saskaņā ar

Klienta - datu subjekta piekrišanu, mūsu likumīgās (leģitīmās) intereses (piemēram, pārbaudīt Klienta

identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; analizēt mājaslapas lietojumu

darbību, nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, utt.

 

4. Personas datu kategorijas

 

Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta vai pasta adrese, IP adrese, tālruņa

numurs, ziņojama vai vēstules saturs, utt.

 

5. Personas datu saņēmēju kategorijas

 

Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai

izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Iegūstot un izmantojot personu datus, mēs daļēji izmantojam ārējo pakalpojumu sniedzēju

pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro mūsu norādījumus un kurus mēs pirms pakalpojuma

izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.

 

6. Datu subjektu kategorijas

 

Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti, kā arī citas personas, kas

izsaka vēlmi sazināties ar Pārzini.

 

7. Datu nodošana ārpus Latvijas

 

Saņemtos datus nav plānots ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī

netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai. Tai pašā laikā, ņemot vērā, ka Vietne ir saistīta ar

Google un Facebook servisiem, Pārzinis nevar garantēt, ka minētie uzņēmumi datus nenodos ārpus

Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas.

 

8. Datu glabāšanas ilgums

 

Mēs apstrādājam un glabājam Lietotāja personas datus, kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks

pienākums datus glabāt.

Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, un ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, mēs

personu datus izdzēšam vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu

saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos

datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).

 

9. Datu subjekta piekļuve personas datiem

 

Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi

datu subjekta personas datiem.

 

Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa

juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), pa pastu, vai e-pasta veidā, parakstot ar

drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti,

izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi,

tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu,

labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav

pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde).

Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu

nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā

nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un

makroekonomisko analīzi.

 

10. Sīkdatņu apstrāde

 

Vietnē tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik

noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot.

Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda

informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un

pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa.

Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par

to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas

lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis izmanto

savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un

uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu

vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce,

pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti

tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu

iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese

nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti.

Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā

apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos.

Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un

reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem

Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to

dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei

atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju

mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu

Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes

funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.

Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir

pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un

lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var

atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai

veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas

noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad

tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par

tādu datu analīzi.

 

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas,

un pēc tam tās tiek dzēstas.

Gadījumā ja Pārziņa Vietnē ir paraudzēta foruma vai komentāru iespēja, šādā gadījumā, Vietnē tiek

saglabāti IP adrese, kā arī dati, ko norādījis pats apmeklētājs. Sīkdatnes, kas satur šos datus, Jūsu

ērtībām (lai nākamreiz nebūtu jāraksta pa jaunu) var tikt saglabātas vienu gadu.

 

11. Trešo personu tīmekļa vietnes

 

Mēs, iespējams, sadarbosimies ar trešajām personām, kas ir pilnvaroti ievietot trešo personu sīkdatnes mūsu vietnēs

vai mūsu pakalpojumus, lietotnēs un rīkos ar jūsu piekrišanu. Šie pakalpojumu sniedzēji ļauj mums nodrošināt jums

labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi. Ievērojiet, ka uz trešo personu sīkdatnēm attiecas

trešo personu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šīm privātuma politikām.

12. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

 

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Dokumentus

Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu

parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē. Datu valsts

inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi

info@dvi.gov.lv.

 

13. Privātuma politikas spēkā esamība

 

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam izmainīt un papildināt šīs privātuma politikas saturu, lai precizētu

aprakstu tam, kā mēs apstrādājam jūsu datus.

Ņemot vērā minēto, aicinām regulāri pārskatīt šo privātuma politiku, lai Jūs būtu lietas kursā par Jūsu

personas datu apstrādi Vietnē.